DOPRAVA ZDARMA NAD 4000,- Kč

Vrácení a reklamace

VRÁCENÍ A REKLAMACE

VRÁCENÍ ZBO

Neodpovídá zboí vai pedstav, nebo jste se netrefili obdarovanému do vkusu? Zboí můžete vrátit do 14 dnod pevzetí balíku a to bez udání dvodu.

Zboí je teba vrátit nepokozené a v originálním obalu, proto se jej snate pelivzabalit.
Pokud byl k balí
ku piloen dáreek, nebo malá pozornost, ve zabalte spolens vracenm produktem. Ve na vlastní náklady zalete na nai adresu Unebi s.r.o., ikova 370, Kolín, 280 02.

Do balíku vdy pilote formuláo odstoupení od smlouvy.

Jakmile se nám balíek vrátí v poádku zpt, budeme vás informovat o postupu vrácení penz, kterprobíhá vtinou do 14 dnod vrácení balíku k nám.

UPOZORUJEME, e jestlie byl nákup proveden na firmu, není moné uplatnit práva spotebitele a nejsme povinni zboí pijmout. V takovém pípadnás prosím kontaktujte, rádi se domluvíme na kompenzaci za vrácené zboí v podobslevového kódu, nebo dárkového poukazu.

REKLAMACE

ROZBITÉ ZBO

I kdydláme vechno proto, abychom k vám zboí dopravili v bezpeí, může se stát, e se kvli neopatrnému zacházení dopravcpo cestrozbije, a to i pes nae pelivé zabalení.

Pokud zjistíte pokození zásilky upi pebírání zboí, balíek ped dopravcem otevete, zkontrolujte zboí, a pokud je pokozené, sepite na místs dopravcem zápis o kod. Ten je nutnpro vyízení reklamace. Pokozenou nebo neúplnou zásilku máte právo nepebrat. Po sepsání zápisu nás ihned kontaktujte e-mailem na tereza@studiolo.cz Vrazntak urychlíte eení reklamace a náhrady zboí.

V pípad, e na pokození zboí pijdete apo rozbalení balíku, postup se lehce lií v závislosti na to, kterdopravce vám zásilku pivezl:

  • Pokud balíek pivezlo PPL:

    Pokud uvnitbalíku naleznete pokozené zboí, kontaktujte nás a my s vaí pomocí reklamaci s PPL vyídíme. Zásilku je nutné uchovat v pvodním stavu – vetnobala vplní - a poídit fotografie obalového materiálu, rozbitého pedmtu, adresního títku a nálepky „Kehké“). Tyto fotografie nám neprodlne polete na e-mail tereza@studiolo.cz, abychom mohli s PPL sepsat reklamaci. O dalím postupu vás pak budeme informovat.

  • Pokud vábalíek dorazil pes Zásilkovnu:

    Zásilkovna bohuel uznává reklamace pouze v pípad, kdysi balíek otevete pímo na poboce. Máte-li tedy pi pevzetí pocit, e by obsah balíku mohl bt pokozen, rozbalte si jej pímo tam a pípadnreklamaci vyete se Zásilkovnou. Pokud rozbité zboí objevíte adoma, polete nám e-mailem kompletní fotodokumentaci a domluvíme se na dalím postupu.

page1image62449408 page1image62450944

VADNÉ ZBO

I pesto, e zboí ped naskladnním na e-shop a následnznovu i ped zabalením balíku pelivkontrolujeme, abychom se pesvdili o jeho nejvtí kvalit, může se stát, e nkterou vadu pi kontrole pehlédneme-jsme pouze lidé. Pokud njakou takovou vadu na zboí najdete, ihned nás prosím
kontaktujte na e-mail tereza@studiolo.cz a do e-mailu rovnou p
ilote i fotografie zjitné vady. Co nejdíve vás budeme informovat o dalím postupu.

V pípad, e po vás budeme poadovat zaslat zboí zpt, polete nám spolu s ním vytitna vyplnnreklamaní list, ktersi můžete stáhnout a vytisknout kliknutím na tlaítko níe. Pokud reklamaci uznáme jako oprávnnou, poleme vám bunovkus zboí a nebo vám vrátíme peníze. V pípadoprávnné reklamace vám budou vráceny také vekeré náklady vynaloené na pepravu reklamovaného zboí.

Stejnpostupujte i v pípad, e se vada zboí projeví av prbhu pouívání. Na vekeré zboí se vztahuje záruka 24 msíc(kromzboí s datem spoteby), bhem kterch máte nárok na reklamaci. Závadu nám prosím sepite do e-mailu a pokud mono k nmu pilote i fotografie. O dalím postupu vás budeme následninformovat.

CHYBJÍCÍ NEBO ZAMNNÁ POLOKA

I pes snahu dát vám 100% servis a péi se může stát, e njakprodukt do balíku zapomeneme piloit (nebo se nám jen nechtlo dávat takovou krásnou vc z rukou), nebo vám ho omylem zamníme za jin, stejnkrásn, vrobek. Omluvte nai chybu a co nejdíve se nám ozvte. Chceme abyste se těšili z vcí, které jste sob, nebo jako dárek blízkému, vybrali.

Vrácení a reklamace - pdf

Odstoupení od kupní smlouvy - pdf

Reklamační list - pdf