DOPRAVA ZDARMA NAD 4000,- Kč

Zásady ochrany osobních údajů

Níe uvedené zásady ochrany osobních údajjsou platné pro vekeré innosti zpracování osobních údajprovádné firmou Unebi s.r.o. (Studiolo, La casa de Teresa), IO 24233269, se sídlem ternberkova 446/17, Praha, zapsaná v ivnostenském rejstíku Ú vedeném v mstPraze, a to bez ohledu na to, zda jsou osobní údaje poskytovány a zpracovávány prostednictvím webové stránky www.lacasadeteresa.cz, www.studiolo.cz, na prodejnách/vdejních místech firmy Unebi s.r.o., i pi jiné innosti pracovníkfirmy, a to v rozsahu, v jakém jsou na konkrétní innost zpracování pouitelné.

Unebi s.r.o. je správcem osobních údajve smyslu zákona . 101/2000 Sb., o ochranosobních údaja ve smyslu naízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochranfyzickch osob v souvislosti se zpracováním osobních údaja o volném pohybu tchto údaja o zruení smrnice 95/46/ES. V pípaddotaz, ádostí a dalích záleitostí tkajících se osobních údaja jejich zpracování můžete vyuít nkterz tchto kontakt:

Adresa pro doruování: ikova 370, Kolín, 280 02 Tel. íslo: +420 725 594 973
Kontaktní e-mail: tereza@studiolo.cz

Vezmte, prosíme, na vdomí, e bez ohledu na to, zda prostednictvím webového rozhraní nakupujete, registrujete se na nm nebo jej pouze navtvujete, je nutné se ídit dále uvedenmi pravidly, která vymezují a upesují podmínky uívání vech funkních souástí webového rozhraní.

1. Registrace na webové stránce

Na webové stránce se můžete registrovat prostednictvím registraního formuláe a zaloit tak svj uivatelsket. Do registraního formuláe je nutné vyplnit poadované údaje, zejména jméno, píjmení, email, pípadni telefonní íslo a korespondenní adresu. Registrací je uivatelsket zaloen. Informace uvádné pi registraci musí bt pravdivé a úplné. Úet, pi jehozaloení byly pouity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zruit. V pípadzmn ve Vaich údajích doporuujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uivatelském útu.

Pro pístup do uivatelského útu je poteba uivatelské jméno a heslo. Pístupové údaje do uivatelského útu uchovávejte v tajnosti. V opaném pípadfirma nenese odpovdnost za pípadné zneuití uivatelského útu tetí osobou.

Prostednictvím uivatelského útu můžete pedevím objednávat zboí, sledovat objednávky a proces jejich vyízení a spravovat uivatelsket vetndo nj zadanch údaj. Pípadné dalí funkce uivatelského útu jsou vdy uvedeny na webové stránce. Vezmte, prosíme, na vdomí, e máme právo Váuivatelsket bez náhrady zruit, pokud prostednictvím Vaeho útu dochází k poruování dobrch mrav, platnch právních pedpisnebo podmínek, se ktermi jste jeho zaloením vyslovili souhlas.

2. Ochrana osobních údaj

Pi vyplnní objednávky, pi registraci uivatelského útu, pi zadání dotazu pihláení k odbru newsletteru poskytujete firmUnebi s.r.o. nkteré Vae osobní údaje. Dále pi uívání webové stránky dochází k získávání, uchovávání a zpracovávání dalích údaj, k nimmá firma Unebi s.ro. pístup. Jak Vás informujeme pi jejich zadání, tímto úkonem a uíváním webové stránky udlujete souhlas se zpracováváním a shromažďováním svch osobních údajv uvedeném rozsahu a k uvedenm úelm, a to ve vtinpípadado doby vyjádení nesouhlasu s dalím takovm zpracováním. Pro zpracování Vaich osobních údajtotimusíme vdy mít zákonnpodklad. V pípadregistrace k odbru newsletteru, zadání dotazu i vytvoení uivatelského útu bez objednání zboí je takovm podkladem Vás souhlas se zpracováním Vaich údaj, v pípadzadání údajpi objednávce zboí je tímto podkladem skutenost, e údaje potebujeme k uzavení kupní smlouvy a plnní povinností z ní vyplvajících. V nkterch pípadech můžeme Vae osobní údaje zpracovávat z dvodu naeho oprávnného zájmu, kterm je zejména rozvoj, propagace a zlepování naeho podnikání.

Pi nakládání s osobními údaji proto postupujeme v souladu s právním ádem eské republiky, zejména se zákonem . 101/2000 Sb., o ochranosobních údaj(dále jen „ZOOÚ“), ve znní pozdjích pedpisa s naízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochranfyzickch osob v souvislosti se zpracováváním osobních údaja o volném pohybu tchto údaja o zruení smrnice 95/46/ES (dále jen jako „naízení“).

2.1 Co jsou osobní a dalí údaje?

Osobní údaje jsou ty údaje, které nám dobrovolnposkytujete v rámci vyplnní objednávky, dotazu, poptávky i registrace. Osobními údaji se rozumí vekeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu.

page1image29115520

Osobními údaji jsou zejména, avak nikoliv vlun, jméno a píjmení, fotografie, datum narození, e-mailová adresa, adresa bydlitě či telefonní íslo.

Dalí údaje, které získáváme automaticky v souvislosti s vyuíváním webové stránky, jsou IP adresa, typ prohlíee, zaízení a operaního systému, doba a poet pístupna webovou stránku, informace získané pomocí souborcookie a dalí obdobné informace. Upozorujeme, e tyto dalí údaje můžeme získávat i bez registrace a bez ohledu na to, zda na webové stránce nakupujete nebo ne. Tyto dalí údaje nám pomáhají zjišťovat soubory cookies, o jejichpouívání jsme Vás informovali po Vaem píchodu na webovou stránku

2.2 Jak vyuíváme osobní a dalí údaje?

Prostednictvím osobních a dalích údajVám pedevím umožňujeme pístup k Vaemu útu a co nejsnazí uívání webové stránky. Jsou pro nás rovněž nezbytné v pípad, e u nás objednáte zboí, abychom vdli, s km smlouvu uzavíráme, mli Vám zboí jak doruit a v pípadpoteby Vás mohli kontaktovat. Údaje dále vyuíváme pro komunikaci ohlednsprávy Vaeho útu a pro uivatelskou podporu. Údaje mohou bt pouity pro zlepování naich slueb, a to vetnvyuívání analzy chování uivatelwebového rozhraní.

Údaje mohou bt vyuity k obchodním a marketingovm úelm, tj. k vedení databáze uivatelwebové stránky a k nabízení zboí a slueb, a to po dobu trvání právního dvodu pro tento zpsob zpracování a vyuití osobních a dalích údaj. V nkterch pípadech, jako je napíklad uskutenní objednávky, takto můžeme init, dokud proti tomu nevznesete námitku, v jinch pípadech tak můžeme init jen s Vaím souhlasem, o jehoudlení jste vdy ádáni a informováni o úelu, pro ktersouhlas udlujete. Souhlas se zasíláním obchodních sdlení a elektronické poty za úelem pímého marketingu můžete kdykoliv odvolat formou e-mailu na nai kontaktní e-mailovou adresu nebo prostednictvím odkazu v obchodním sdlení.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnnutnou pro splnní smlouvy a zajitní nárokz ní plynoucích. V pípadjejich zpracování na základregistrace k zasílání obchodních sdlení i vytvoení uivatelského útu budou údaje zpracovány do doby, kdy odvoláte Vás souhlas i nám dáte jinm zpsobem najevo, e si jitakové zpracování Vaich údajnepejete. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobautomatizovanm zpsobem nebo v titné podobneautomatizovanm zpsobem.

2.3 Komu pedáváme Vae osobní údaje?

Vae osobní údaje nepedáváme ádné dalí osob. Vjimku pedstavují externí dopravci a osoby podílející se na dodání zboí, pípadnposkytnutí sluby. Takovm osobám jsou Vae osobní údaje pedávány v minimálním rozsahu, kterje nutnpro doruení zboí nebo poskytnutí sluby. Pokud budeme Vae údaje vyuívat pro marketingové úely, můžeme je pedat osob, která pro nás tyto innosti zajišťuje, a to opt jen v rozsahu, které je nezbytnpro poskytovanou marketingovou slubu.

2.4 Jaká jsou Vae práva v souvislosti s osobními údaji?

Máte právo pístupu ke svm osobním údajm a právo na informace o jejich zpracování (informace o úelu zpracování, jaké údaje o vás zpracováváme, informace o zdrojích tchto údaj, informace o pípadnch píjemcích). Tyto informace Vám budou bez zbyteného odkladu poskytnuty na poádání, stejntak jako potvrzení, zda o Vás njaké osobní údaje zpracováváme

Dále máte právo poadovat opravu nepesnch osobních údajnebo vmaz osobních údaj, pípadnvznést námitku proti zpracování osobních údaj. Na základVaí písemné ádosti odstraníme Vae osobní údaje z databáze. ádost o vmaz osobních údajby mla bt zaloena na nkterém z dvodstanovench v l. 17 odst. 1 naízení. Do doby, nerozhodneme o Vaem poadavku na opravu osobních údajů či jejich vmaz máte právo poadovat, abychom zpracování dotench údajomezili.

Pokud osobní údaje zpracováváme na základVaeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Pokud jej odvoláte, není tím dotena oprávnnost zpracování provedeného ped odvoláním souhlasu.

V pípad, e Vae údaje zpracováváme na základnaeho oprávnného zájmu na jejich zpracování, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a my Vae údaje nebudeme zpracovávat ado doby, neprokáeme závané oprávnné dvody na jejich zpracování. Pokud by naím oprávnnm zájmem byl pímmarketing, bude vznesení námitky bez dalího znamenat ukonení zpracování osobních údajpro tento úel.

Pokud se domníváte, e nae spolenost nebo námi pověřenzpracovatel osobních údajprovádí zpracování Vaich osobních údaj, které je v rozporu s právními pedpisy, můžete:

 • poádat nás nebo zpracovatele o vysvtlení;

 • poádat, abychom my nebo zpracovatel odstranili takto vzniklstav. Zejména se může jednat o blokování,

  provedení opravy, doplnní nebo likvidaci osobních údaj;

 • podat stínost proti takovému zpracování u Úadu pro ochranu osobních údaj.

  Pi ochranVaich osobních údajVám vyjdeme maximálnvstíc. Pokud ovem s vyízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na písluné orgány, zejména na Úad pro ochranu osobních údaj. Tímto ustanovením není doteno Vae oprávnní obrátit se se svm podntem na Úad pro ochranu osobních údajpímo.

  Za poskytnutí informací o zpracování osobních údajmůžeme poadovat piměřenou úhradu nepevyující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

  Dozor nad ochranou osobních údajprovádí Úad pro ochranu osobních údaj(http://www.uoou.cz).

  2.5 Oprávnné zájmy správce

  2.6.1. Udlil(a) jste správci souhlas se zasíláním obchodních sdlení Vaí osobpodle ustanovení § 7 odst. 2 zákona o nkterch slubách informaní spolenosti i jste byl(a) zákazníkem správce ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 zákona o nkterch slubách informaní spolenosti a zároveVám správce poskytl pi shromádní Vaich osobních údajmonost jasn, zeteln, zdarma a jednoduchm zpsobem nesouhlasit s vyuitím podrobností Vaeho elektronického kontaktu pro zasílání obchodních sdlení.

  2.6.2. Pi zasílání obchodních sdlení dodruje správce obecnzávazné právní pedpisy, zejména ustanovení § 7 zákona o nkterch slubách informaní spolenosti.

  2.6.3. Bod 47 recitálu naízení mimo jiné uvádí, e „zpracování osobních údajpro úely pímého marketingu lze povaovat za zpracování provádné z dvodu oprávnného zájmu.“

  2.6.4. Správce provedl posouzení, zda je moné zpracovávat Vae osobní údaje za úelem zasílání obchodních sdlení, a také provedl nezbytnproporní test, kdy porovnával zájmy na Vaí ochranse zájmy správce. Správce dospl k závru, e s ohledem na Vápedchozí souhlas se zasíláním obchodních sdlení i na pedchozí naplnní pedpokladstanovench v ustanovení § 7 odst. 3 zákona o nkterch slubách informaní spolenosti a dále s ohledem

  na skutenost, e z Vaí strany může kdykoliv dojít k odmítnutí dalího zasílání obchodních sdlení Vaí osob, se nejeví, e Vae zájmy i základní práva a svobody vyadující ochranu Vámi dobrovolnposkytnutch osobních údajmají pednost ped oprávnnmi zájmy správce na zasílání obchodních sdlení.

  2.6.5. Vzhledem k výše uvedenému a i vzhledem ke skutenosti, e z Vaí strany bylo moné dvodnoekávat zpracování Vaich osobních údajza úelem zasílání obchodních sdlení, má správce za to, e právním základem zpracování Vaich osobních údajpro úely zasílání obchodních sdlení Vaí osobje tak oprávnnzájem správce.

  3. Sluby spolenosti Google a soubory cookies

  Webová stránka pro svou innost vyuívá takzvané „cookies“. Webová stránka dále pouívá slubu Google Analytics a pípadni dalí sluby poskytované spoleností Google, Inc. (dále jen „Google“). K vyuívání cookies dochází i v rámci vyuívání tchto dalích slueb.

  Jedná se o slubu, která zaznamenává chování návtvníkwebovch stránek a umožňuje ho vyhodnocovat. Tím napomáhá zlepovat webové stránky, jejich uivatelskou pívtivost.

  Sbíraná data o uivatelích stránek jsou anonymní. Sluba nesbírá osobní a citlivé údaje. Google může tyto informace o uivatelích poskytnout tetím osobám, je-li to poadováno zákonem nebo budou-li tyto tetí osoby zpracovávat tyto údaje pro Google.

page3image28969216

Sluba Google Analytics je navíc rozena o následující reklamní funkce, které poskytuje spolenost Google

 • Remarketing

 • GDN (Google display network) reporting

 • Demografické a zájmové pehledy Google Analytics

  Více informací o vyuívání a sbru dat naleznete ve smluvních podmínkách spolenosti Google.
  Nep
  ejete-li si bt zahrnováni do statistik sluby Google Analytics, můžete vyuít monosti zablokování pes Google Analytics Opt-out.

  Pokud pouíváte úet Google a povolili jste v nm vyuívání pidruování údajpro úely personalizace reklamy, můžeme v rámci anonymních statistik Google Analytics vyuívat údaje o uívání rznch zaízení uivateli google útza úelem zlepení naich slueb. Tyto údaje můžete spravovat ve svém útu Google na stránce Moje aktivita.

  3.1 Co jsou to cookies a jak vyjádíte souhlas s jejich pouíváním?

  Cookies jsou textové soubory ukládané do poítae nebo jiného elektronického zaízení kadého návtvníka webového rozhraní, které umožňují analzu zpsobu uívání webového rozhraní.

  Pouíváním webového rozhraní udlujete svj souhlas s vyuíváním souborcookies, a také se zpracováváním údajo Vás spoleností Google a naí spoleností, a to zpsobem a k úelm podrobnji popsanm na webovém rozhraní. O pouívání souborcookies jste byli informováni pi Vaem prvním pístupu na webové rozhraní.

  3.1.1 Druhy cookies

  Funkní cookies

  Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby webové stránky fungovaly, take není moné je vypnout. Píkladem může bt bezpenostní nastavení, pihlaování, vyplování formulářů apod. Tyto soubory cookies neukládají ádné informace piaditelné ke konkrétní osob.

  Základní analytické cookies

  Tyto cookies slouí ke zlepení fungování webovch stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit poet návtvník, zdroj jejich návtvy a sledovat, jak pouívají webové stránky. To nám pak umožňuje zlepovat funkce a rychlost webovch stránek. K tomu vyuíváme pedevím nástroj Google Analytics. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vai osobu.

  Marketingové cookies

  Pouívají se ke sledování preferencí návtvníkwebovch stránek za úelem cílení reklamy, tj. zobrazení a vyhodnocení marketingovch a reklamních sdlení (i na stránkách tetích stran), které mohou bt pro návtvníka webovch stránek zajímavé. Marketingové soubory cookies vyuívají nástrojexterních spoleností, nap. Google Ads, Seznam Sklik a Facebook. Tyto marketingové cookies budou pouity pouze na základVaeho souhlasu.

  3.1.2 Jaké cookies pouíváme na webu?

  Google Analytics - vyuíváme pro analzu návtvnosti naeho webu, zdroj, ze kterch návtvníci na náweb pili a základních technickch informací o zaízeních jako je napíklad typ prohlíee nebo rozliení obrazovky, abychom mohli zlepovat funkce a vkon webu. Google Analytics máme nastaventak, aby provádl anonymizaci IP adresy a respektoval vybranou politiku cookies.

  Google Tag Manager - vyuíváme ke spoutnanalytickch a marketingovch kóddle vybranch preferencí návtvníka. Google Tag Manager typicky cookies nevyuívá, ale v nkterch pípadech si ukládá identifikaci pvodního zdroje návtvy, kterou mohou vyuít dalí Google sluby po souhlasu s patinou cookies politikou.

  Google Ads - je sluba, která nám umožňuje zobrazovat reklamy ve vyhledávai Google a partnerskch slubách.

  Seznam Sklik - je sluba, která nám umožňuje zobrazovat reklamy ve vyhledávai Seznam.cz a partnerskch slubách. Pro vyhodnocování vsledkvyuívá trackovací pixel, ktermáme nastaven tak, aby respektoval nastavenou cookies politiku.

  Facebook - je sluba, která nám umožňuje zobrazovat reklamy na sociálních sítích Facebook, Instagram a partnerskch slubách. Facebook pouívá trackovací pixel a nastavuje cookie s identifikátorem návtvníka.

  Pinterest - je sluba, která nám umožňuje zobrazovat a vyhodnocovat reklamy na sociální síti Pinterest.
  Favi, Biano, Glami - jsou sluby, které nám umožňují zobrazovat a vyhodnocovat reklamy na tchto webech a

  partnerskch slubách.

  RTB House, Criteo - jsou sluby, které nám umožňují zobrazování marketingovch sdlení na webovch stránkách tetích stran.

  SmartSupp - je komunikaní sluba, která nám umožňuje komunikovat se zákazníky formou chatu.
  Mailchimp - je e-mailingová sluba, cookies nám umožňují nap. statistické vyhodnocování úspěšnosti newsletter.

page4image28983296 page4image28983488 page4image28983680 page4image28983872

Heureka - je sluba porovnávající ceny zboí a umožňuje nám zjišťovat spokojenost zákazníks naimi slubami. Youtube - vyuíváme pro vkládání videí do obsahu naeho webu.
Mapy.cz - vyuíváme pro vkládání interaktivní mapy do obsahu naeho webu - zpravidla na kontaktní stránce

3.2 Můžete ukládání souborcookies ve svém poítai njak zabránit?

Pouívání souborcookies můžete odmítnout volbou v písluném nastavení v internetovém prohlíei. Nepejete-li si bt souástí statistik Google Analytics, můžete vyuít zablokování.

Upozorujeme na to, e pi odmítnutí pouívání souborcookies není vyloueno, e nebudete moci plnvyuívat vekeré funkce webové stránky.

3.3 Jak Google vyuívá získaná data?

Pokud Vás zajímá, jak Google vyuívá data, které uíváním webového rozhraní získává, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: Jak Google vyuívá data, kdypouíváte weby nebo aplikace naich partner.

3.4. Remarketingové aktivity

Pro lepí cílení a personalizaci internetové reklamy vyuíváme slueb jako je napíklad Sklik od spolenosti
Seznam.cz, Ads od spole
nosti Google, remarketing od spolenosti RTB House, pípadni dalí. Pro Vás to znamená, e se Vám pi prohlíení internetu zobrazuje reklama na produkty, o které jste jiv minulosti napíklad návtvou naich internetovch stránek projevili zájem. Tyto sluby totina základinformací ze souborcookies vyuívají poznatky o Vaem pohybu na webu k výše popsanm úelm. Pokud si nepejete, aby byly tyto informace k uvedenm úelm vyuívány, je teba odpovídajícím zpsobem nastavit Váinternetovprohlíe(nastavte svj prohlíe, aby blokoval ukládání informací o prchodu webem).

Tyto zásady jsou úinné dnem 1.6.2022 Unebi s.r.o.

Jednatel: Frantiek imon
Kontaktní osoba: Tereza Kalousková www.lacasadeteresa.cz www.studiolo.cz

I24233269 DICZ24233269

Firma je plátce DPH

Zásady ochrany osobních údajů - pdf