DOPRAVA ZDARMA NAD 4000,- Kč

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní spolenosti Unebi s.r.o.
se sídlem
ternberkova 446/17, Praha I24233269

DICZ24233269
prodej zbo
í prostednictvím on-line obchodu umístného na internetové adrese www.lacasadeteresa.cz, www.studiolo.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní spolenosti Unebi s.ro., se sídlem ternberkova 446/17, Praha, I24233269, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona . 89/2012 Sb., obanskzákoník (dále jen „obanskzákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základkupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetovobchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístnné na internetové adrese www.lacasadeteresa.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na pípady, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboí od prodávajícího, je právnickou osobou i osobou, jejedná pi objednávání zboí v rámci své podnikatelské innosti nebo v rámci svého samostatného vkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je moné sjednat v kupní smlouv. Odchylná ujednání v kupní smlouvmají pednost ped ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou souástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v eském jazyce. Kupní smlouvu lze uzavít v eském jazyce.

1.5. Znní obchodních podmínek může prodávající mnit i doplovat. Tímto ustanovením nejsou dotena práva a povinnosti vzniklá po dobu úinnosti pedchozího znní obchodních podmínek.

1.6. Pro zákazníky ze Slovenské Republiky je moné objednat na e-shopu: www.lacasadeteresa.cz, kde jsou ceny i v mnEUR.

2. UIVATELSKET

2.1. Na základregistrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující pistupovat do svého uivatelského rozhraní. Ze svého uivatelského rozhraní může kupující provádt objednávání zboí (dále jen „uivatelsket“). V pípad, e to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádt objednávání zboí tébez registrace pímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Pi registraci na webové stránce a pi objednávání zboí je kupující povinen uvádt správna pravdivvechny údaje. Údaje uvedené v uivatelském útu je kupující pi jakékoliv jejich zmnpovinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uivatelském útu a pi objednávání zboí jsou prodávajícím povaovány za správné.

2.3. Pístup k uivatelskému útu je zabezpeen uivatelskm jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlenlivost ohledninformací nezbytnch k pístupu do jeho uivatelského útu.

2.4. Kupující není oprávnn umonit vyuívání uivatelského útu tetím osobám.

2.5. Prodávající může zruit uivatelsket, a to zejména v pípad, kdy kupující svj uivatelsket déle nerok nevyuívá, i v pípad, kdy kupující poruí své povinnosti z kupní smlouvy (vetnobchodních podmínek).

page1image21582912 page1image21580608

2.6. Kupující bere na vdomí, e uivatelsket nemusí bt dostupnnepetrit, a to zejména s ohledem na nutnou údrbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, pop. nutnou údrbu hardwarového a softwarového vybavení tetích osob.

3. UZAVENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Vekerá prezentace zboí umístná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavít kupní smlouvu ohledntohoto zboí. Ustanovení § 1732 odst. 2 obanského zákoníku se nepouije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboí, a to vetnuvedení cen jednotlivého zboí. Ceny zboí jsou uvedeny vetndanz pidané hodnoty a vech souvisejících poplatk. Ceny zboí zstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena monost prodávajícího uzavít kupní smlouvu za individuálnsjednanch podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojench s balením a dodáním zboí. Informace o nákladech spojench s balením a dodáním zboí uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v pípadech, kdy je zboí doruováno v rámci území eské republiky.

3.4. Pro objednání zboí vyplní kupující objednávkovformuláve webovém rozhraní obchodu. Objednávkovformuláobsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboí (objednávané zboí „vloí“ kupující do elektronického nákupního koíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. zpsobu úhrady kupní ceny zboí, údaje o poadovaném zpsobu doruení objednávaného zboí a 3.4.3. informace o nákladech spojench s dodáním zboí (dále spolenjen jako „objednávka“).

3.5. Ped zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umonno zkontrolovat a mnit údaje, které do objednávky kupující vloil, a to i s ohledem na monost kupujícího zjit'ovat a opravovat chyby vzniklé pi zadávání dat do objednávky. Objednávku odele kupující prodávajícímu kliknutím na tlaítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím povaovány za správné. Prodávající neprodlenpo obdrení objednávky toto obdrení kupujícímu potvrdí elektronickou potou, a to na adresu elektronické poty kupujícího uvedenou v uivatelském rozhraní i v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vdy oprávnn v závislosti na charakteru objednávky (mnoství zboí, výše kupní ceny, pedpokládané náklady na dopravu) poádat kupujícího o dodatené potvrzení objednávky (napíklad písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doruením pijetí objednávky (akceptací), jeje prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou potou, a to na adresu elektronické poty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s pouitím komunikaních prostedkna dálku pi uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu pi pouití komunikaních prostedkna dálku v souvislosti s uzavením kupní smlouvy (náklady na internetové pipojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, piemtyto náklady se nelií od základní sazby.

4. CENA ZBOÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboí a pípadné náklady spojené s dodáním zboí dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími zpsoby:

-v hotovosti na místech urené pro vyzvednutí zásilky
-v hotovosti na dobírku v míst
ureném kupujícím v objednávce -bezhotovostnplatební kartou
-bezhotovostn
pevodem na úet

4.2. Spolens kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboí ve smluvené výši. Není-li uvedeno vslovnjinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboí.

4.3. Prodávající nepoaduje od kupujícího zálohu i jinou obdobnou platbu. Tímto není doteno ustanovení l. 4.6 obchodních podmínek ohlednpovinnosti uhradit kupní cenu zboí pedem.

4.4. V pípadplatby v hotovosti i v pípadplatby na dobírku je kupní cena splatná pi pevzetí zboí. V pípadbezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnod uzavení kupní smlouvy.

4.5. V pípadbezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboí spolens uvedením variabilního symbolu platby. V pípadbezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splnn okamikem pipsání písluné ástky na úet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávnn, zejména v pípad, e ze strany kupujícího nedojde k dodatenému potvrzení objednávky (l. 3.6), poadovat uhrazení celé kupní ceny jetped odesláním zboí kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 obanského zákoníku se nepouije.

4.7. Pípadné slevy z ceny zboí poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemnkombinovat.

4.8. Pokud má zákazník platnslevovkód i kód z dárkové poukázky, vloí tento kód do písluného pole na webovém formulái pro odeslání objednávky. Jednotlivé slevy nelze kombinovat. Pokud má zákazník vrnostní procentuální slevu na nákup, je zákazníkovi tato sleva automaticky odetena pi kadém nákupu provedeném pod jeho registrací. Prodejce si vyhrazuje právo bez udání dvodu upravovat i ruit slevové kupony i vrnostní slevy.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vdomí, e dle ustanovení § 1837 obanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboí, které bylo upraveno podle pání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboí, které podléhá rychlé zkáze, jakoi zboí, které bylo po dodání nenávratnsmíseno s jinm zboím, od kupní smlouvy o dodávce zboí v uzaveném obalu, které spotebitel z obalu vyal a z hygienickch dvodjej není moné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo poítaového programu, pokud poruil jejich pvodní obal.

5.2. Nejedná-li se o pípad uvedenv l. 5.1 i o jinpípad, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 obanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do trnácti (14) dnod pevzetí zboí, piemv pípad, e pedmtem kupní smlouvy je nkolik druhzboí nebo dodání nkolika ástí, běží tato lhta ode dne pevzetí poslední dodávky zboí. Odstoupení od kupní smlouvy musí bt prodávajícímu odesláno ve lhtuvedené v pedchozí vt. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující vyuit vzorovformuláposkytovanprodávajícím, jentvoí pílohu emailu o potvrzení objednávky prodávajícím nebo jej lze najít na webovém rozhraní ZDE. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího (dodací adresa: Unebi s.r.o. ikova 370, Kolín, 280 02).

5.3. V pípadodstoupení od kupní smlouvy dle l. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od poátku ruí. Zboí musí bt prodávajícímu vráceno do trnácti (14) dnod odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Spotebitel má právo na vrácení finanních prostedkna dopravné pouze v nejnižší nabízené výši. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese

kupující náklady spojené s navrácením zboí prodávajícímu, a to i v tom pípad, kdy zboí nemůže bt vráceno pro svou povahu obvyklou potovní cestou.

5.4. Spotebitel v pípadvyuití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od pevzetí plnní, má dodavateli vydat ve, co na základkupní smlouvy získal. Pokud to jinení dobe moné (nap. v mezidobí bylo Zboí znieno nebo spotebováno), musí spotebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co jinemůže bt vydáno. Kupující bere na vdomí, e pokud zboí vrácené kupujícím bude pokozeno, opotebováno i ástenspotebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu kody jemu tím vzniklé.

5.5. V pípadodstoupení od smlouvy dle l. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostedky pijaté od kupujícího do trnácti (14) dnod odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Prodávající je taktéoprávnn vrátit plnní poskytnuté kupujícím jipi vrácení zboí kupujícím i jinm zpsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu dalí náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit pijaté peněžní prostedky kupujícímu díve, nemu kupující zboí vrátí nebo prokáe, e zboí podnikateli odeslal.

5.6. Nárok na úhradu kody vzniklé na zboí je prodávající oprávnn jednostrannzapoíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. V pípadech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 obanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávnn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to ado doby pevzetí zboí kupujícím. V takovém pípadvrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbyteného odkladu, a to bezhotovostnna úet urenkupujícím.

5.8. Je-li spolense zboím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavena s rozvazovací podmínkou, e dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbvá darovací smlouva ohledntakového dárku úinnosti a kupující je povinen spolu se zboím prodávajícímu vrátit i poskytnutdárek.

6. PEPRAVA A DODÁNÍ ZBO

6.1. V pípad, e je zpsob dopravy smluven na základzvlátního poadavku kupujícího, nese kupující riziko a pípadné dodatené náklady spojené s tímto zpsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboí na místo urené kupujícím v objednávce, je kupující povinen pevzít zboí pi dodání.

6.3. V pípad, e je z dvodna strankupujícího nutno zboí doruovat opakovannebo jinm zpsobem, nebylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovanm doruováním zboí, resp. náklady spojené s jinm zpsobem doruení.

6.4. Objednané zboí bude dle jeho dostupnosti a provozních moností dodavatele dodáno v co nejkratí dobpotou nebo jinm pepravcem, obvykle do 5 pracovních dnod závazného potvrzení objednávky, nejpozdji vak do 14 pracovních dn. O tom, e prodejce pedal zásilku k expedici zvolenému dopravci je zákazník informován e-mailem.

6.5. V pípad, e objednané zboí nebude dlouhodobna skladnebo je nebude moné dodat pepravci v dohodnuté lht, má prodávající právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit. Byla-li ást nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na úet, a to nejpozdji do 14 dnod vzájemné dohody.

6.6. Pi pevzetí zboí od pepravce je kupující povinen zkontrolovat neporuenost obalzboí a v pípadjakchkoliv závad toto neprodlenoznámit pepravci. V pípadshledání poruení obalu svdícího o neoprávnném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od pepravce pevzít.

6.7. Prodávající doporuuje kupujícímu zkontrolovat obsah zásilky ihned po pevzetí od dopravce. Jakékoli nesrovnalosti (pokozené zboí, chybjící zboi chybnzaslané poloky) je kupující povinen neprodlenoznámit prodávajícímu.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohlednpráv z vadného plnní se ídí píslunmi obecnzávaznmi pedpisy (zejména ustanoveními § 1914 a1925, § 2099 a2117 a § 2161 a2174 obanského zákoníku a zákonem . 634/1992 Sb., o ochranspotebitele, ve znní pozdjích pedpis).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, e zboí pi pevzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, e v dob, kdy kupující zboí pevzal:

7.2.1. má zboí vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo vrobce popsal nebo které kupující oekával s ohledem na povahu zboí a na základreklamy jimi provádné,

7.2.2. se zboí hodí k úelu, kterpro jeho pouití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboí tohoto druhu obvykle pouívá,

7.2.3. zboí odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo pedloze, byla-li jakost nebo provedení ureno podle smluveného vzorku nebo pedlohy,

7.2.4. je zboí v odpovídajícím mnoství, míe nebo hmotnosti a

7.2.5. zboí vyhovuje poadavkm právních pedpis.

7.3. Ustanovení uvedená v l. 7.2 obchodních podmínek se nepouijí u zboí prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotebení zboí zpsobené jeho obvyklm uíváním, u pouitého zboí na vadu odpovídající míe pouívání nebo opotebení, kterou zboí mlo pi pevzetí kupujícím, nebo vyplvá-li to z povahy zboí.

7.4. Projeví-li se vada v prbhu esti msícod pevzetí, má se za to, e zboí bylo vadné jipi pevzetí. Kupující je oprávnn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotebního zboí v dobdvaceti tymsícod pevzetí.

7.5. Práva z vadného plnní uplatuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níje pijetí reklamace moné s ohledem na sortiment prodávaného zboí, pípadni v sídle nebo místpodnikání. Pi uznané reklamaci hradí náklady na dopravu zboí k reklamaci prodávající.

7.6. Dalí práva a povinnosti stran související s odpovdností prodávajícího za vady může upravit reklamaní ád prodávajícího.

7.7. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatovat jakákoliv práva spotebitele. Takové zboí spluje podmínky Darovací smlouvy a vekeré normy dle platné legislativy R.

7.8. Uplatní-li na základ§ 2173 obanského zákoníku kupující právo z vadného plnní, potvrdí mu prodávající v písemné formdo 5 pracovních dní, kdy právo uplatnil, jakoi provedení opravy a dobu jejího trvání. O vyízení reklamace bude prodávající informovat kupujícího telefonicky nebo písemnou formou. Reklamace bude vyízena v zákonné lhtdo 30 dn, pokud se prodávající nedohodne s kupujícím na delí lht.

8. DALÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabvá vlastnictví ke zboí zaplacením celé kupní ceny zboí.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán ádnmi kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) obanského zákoníku.

8.3. K mimosoudnímu eení spotebitelskch sporz kupní smlouvy je písluná eská obchodní inspekce, se sídlem tpánská 567/15, 120 00 Praha 2, I: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro eení sporon-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je moné vyuít pi eení spormezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.4. Prodávající je oprávnn k prodeji zboí na základě živnostenského oprávnní. ivnostenskou kontrolu provádí v rámci své psobnosti písluný živnostenskad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajvykonává Úad pro ochranu osobních údaj. eská obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodrováním zákona . 634/1992 Sb., o ochranspotebitele, ve znní pozdjích pedpis.

8.5. Kupující tímto pebírá na sebe nebezpeí zmny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 obanského zákoníku.

10. ZÁVRENÁ USTANOVENÍ

10.1. Pokud vztah zaloenkupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniní) prvek, pak strany sjednávají, e vztah se ídí eskm právem. Tímto nejsou dotena práva spotebitele vyplvající z obecnzávaznch právních pedpis.

10.2. Je-li nkteré ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúinné, nebo se takovm stane, namísto neplatnch ustanovení nastoupí ustanovení, jehosmysl se neplatnému ustanovení co nejvíce pibliuje. Neplatností nebo neúinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Zmny a doplky kupní smlouvy i obchodních podmínek vyadují písemnou formu.

10.3. Upozorujeme, e informace na webovch stránkách jsou zásti pebírány od tetích stran, mohou obsahovat vcné a technické nepesnosti i typografické chyby a mohou bt aktualizovány bez pedchozího upozornní. Prodejce může kdykoliv bez pedchozího upozornní zmnit produkty a sluby popsané na svch stránkách a negarantuje vcnou správnost jejich obsahu.

10.4. Náklady na pouití komunikaních prostedkna dálku (telefon, internet atd.) pro uskutenní objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikaních slueb, které kupující pouívá. Tyto náklady si kupující hradí sám.

10.5. Kupní smlouva vetnobchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podoba není pístupná.

10.6. Subjektem mimosoudního eení spotebitelskch sporje eská obchodní inspekce (OI - www.coi.cz). Platforma pro eení sporon-line se nachází na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

10.7 kontaktní údaje prodávajícího:
Jednatel: Franti
ek imon
Kontaktní osoba: Tereza Kalousková
Adresa faktura
ní: ternberkova 446/17, Praha 7, 170 00 Adresa doruovací: ikova 370, Kolín, 280 02

Telefon +420 725 594 973
E-mail: tereza@studiolo.cz info@studiolo.cz

www.lacasadeteresa.cz
www.studiolo.cz

Obchodní podmínky - pdf